"Wij zijn op zoek naar de verbinding tussen opgaven, programma’s en overheden."

Samenwerking kent vele voordelen. Zo kom je samen tot nieuwe innovatieve oplossingen en kan je samen een grotere impact maken. Dat samenwerking lonend is, weten ze ook bij het RVO Expertisecentrum GebiedsGewijs. Het centrum is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en helpt overheden om ingewikkelde puzzels te leggen die zich voordoen in het domein van het ruimtelijk gebied. Denk hierbij aan de transitieopgaven rond stikstof, energie en natuur. Hoe dat precies in de praktijk werkt? Daarover gaan we in gesprek met programmamanager Judith Willemen en adviseur gebiedsgerichte aanpak Lisa Niesten.

Goede uitvoering transitie landelijk gebied

Dat GebiedsGewijs niet alleen leunt op de eigen expertise en kennis, blijkt onder andere uit de opdracht die het expertisecentrum heeft voor de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hierin werkt het expertisecentrum nauw samen met Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Kadaster en Staatsbosbeheer, om zo het Rijk, de provincies en andere overheden verder te helpen bij een goede uitvoering van de transitie van het landelijk gebied. Want elk gebied vraagt om een andere (en soms unieke) aanpak. En daarbij komen ook verschillende rollen kijken waar het expertisecentrum in kruipt.

Digitale kaart voor grensgebied Kempenbroek

Een voorbeeld van de aanpak van GebiedsGewijs in het landelijk gebied, is het project grensgebied Kempenbroek. Adviseur Lisa Niesten: "We hebben voor dit grensoverschrijdende natuurgebied tussen Nederland en België een visuele digitale kaart ontwikkeld waar we data in kunnen laden. We kunnen kaartlagen over elkaar heen leggen en het verhaal van het gebied visueel maken. Op de kaart worden vragen beantwoord zoals: Hoe zit het waterbodemsysteem in elkaar? Hoe ziet het gebruik van landbouwgrond in het gebied eruit? Welke Natura 2000 gebieden liggen er? Wat zijn de stikstofgevoelige gevoelige habitattypen? Zo kunnen we gebiedsgericht een overzichtelijk verhaal creëren waar beleidsmakers informatie uit kunnen halen en beleid op kunnen voeren. Het gebied gaat bij hen ook veel meer leven dan met een excelsheet vol met cijfers."

"We kunnen gebiedsgericht een overzichtelijk verhaal creëren waar beleidsmakers informatie uit kunnen halen."

Gemeente Dordrecht schakelt hulp in GebiedsGewijs

Ook in Dordrecht weten ze GebiedsGewijs te vinden. De opdracht van de gemeente Dordrecht was simpel: verken draagvlak en de mogelijkheden voor een transformatie van de Dordtwijkzone, een versnipperd gebied aan de achterkant van de stad. Het uiteindelijke doel? Een volwaardig stadspark. Dus organiseerde GebiedsGewijs fysieke bijeenkomsten waar belanghebbenden en experts de ruimte kregen om hun inzichten te delen. Kansen, uitdagingen en bedreigingen alles kwam aan bod. De uitkomsten werden door het expertisecentrum beeldend in kaart gebracht. Programmamanager Judith Willemen: "Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is de bouw van het stadspark in volle gang. Nu gaan we opnieuw rond de tafel met onder meer de gemeente en de provincie om een gebiedspilot natuurinclusieve verstedelijking te starten."

"Het liefst werken we niet vanuit een bepaalde opdracht, maar vanuit wat een gebied nodig heeft."

Toekomstvisie

Soms zien ze bij GebiedsGewijs ook kansen die niet worden benut, omdat het niet binnen de afgekaderde opdrachten past. En daarom hopen ze op meer integrale opdrachten. Bij een integrale opdracht komen diverse disciplines samen om complexe problemen aan te pakken en grenzen tussen vakgebieden te overstijgen. Willemen: "Wij zijn op zoek naar de verbinding tussen opgaven, tussen programma’s en tussen overheden. We zien vaak kansen in de opdrachten die we uitvoeren, maar we moeten wel de ruimte krijgen om die kansen te benutten. Het liefst werken we niet vanuit een bepaalde opdracht, maar vanuit wat het gebied nodig heeft. We denken dat we zo per gebied met de verschillende transities veel verder komen. Ruimte is nou eenmaal schaars en daarom moet je keuzes maken en de verschillende opdrachten, overheden en programma’s slim met elkaar verbinden."

InnovatieExpo 2023

Ben jij op zoek naar mogelijke samenwerkingspartners om met innovatieve oplossingen bij te dragen aan de transities binnen de fysieke leefomgeving? Kom dan verbinden op de InnovatieExpo 2023.